vrijdag 31 oktober 2008

ALLERHEILIGEN

Vier jaar geleden in november 2004 overleden onze lieve ouders.
Op hun grafzerk staat gebeiteld : VICTOR VAN ROMPUY@GERMAINE GEENS

                                    SAMEN LEVEN
                                    SAMEN OUD WORDEN
                                    SAMEN IN ALLES
                                    SAMEN VOOR ALTIJD

Op het kerkhof van Sint-Stevens-Woluwe was het vandaag een mistige herfstdag. Maar toch hadden de bloemen op de graven een felle kleur. Ik sprak met enkele generatiegenoten over de tijd toen onze ouders nog leefden. We voelden ons verbonden. Met de jaren heeft de droefheid om het verlies plaats gemaakt voor dankbaarheid en een onsterfelijk heimwee naar de jaren toen we nog samen waren.
Ooit zien we mekaar terug. Dat is voor mij de betekenis van Allerheiligen en Allerzielen. Het zijn dagen van hoop en verwachting.

 

                                     
                                   

zondag 26 oktober 2008

Te scherp?

Ik kreeg weer kritiek op mijn tussenkomsten in het Vlaams Parlement.
Van ex-minister Luc Van Den Bossche kreeg ik in Villa Politica 10 op 10 voor mijn interventie over Ethias maar anderen (vooral Limburgers) vonden dat ik een kans heb gemist om Stevaert te bashen en de socialisten te strikken in hun eigen “kapitalistisch” net. Waarom moest ik Stevaert “pakken” als de SP-A zelf bij monde van Sannen en Vandenbroucke suggereerde dat Stevaert geen voorzitter zal worden in de nieuwe beheersorganen van Ethias? En van wat liggen de spaarders en beleggers bij Ehtias wakker? Het Vlaams Parlement miste hier een kans om door te dringen tot de kern van het debat over de financiële crisis. Maar is een debat waar Dewinter, Verstrepen en Peumans het hoge woord voeren namens de oppositie tot meer in staat?
Over Bourgeois was ik dan weer te scherp. Deze verweet Kris Peeters in te gaan tegen de resoluties van het Vlaams Parlement over fiscale autonomie inzake personenbelasting en sluiks toch te onderhandelen over BHV in de dialoog. Deze verdachtmakingen zijn op niets gebaseerd en kaderen in de campagne van NV-A om CD&V voor te stellen als Vlaamse “woordbrekers van Opgrimbie tot De Panne”. Als De Wever en Jambon Leterme een “leugenaar” noemen waarom mag ik Bourgeois niet “un tout petit monsieur” noemen? Ik vind het zelf nog beleefd uitgedrukt. En ik heb Bourgeois gewaarschuwd dat zijn “jezuïetentussenkomsten” steevast zullen worden beantwoord op de “gepaste” manier. Wie bewust aan de kant gaat staan moet de anderen de les niet komen spellen. Dat het kartel uit mekaar is gevallen heeft mij veel pijn gedaan. Ik blijf erbij dat NV-A hierbij de grootste verantwoordelijkheid draagt.

Na 25 jaar parlement blijf ik zin hebben in parlementaire debatten. Ook als voorzitter van de Commissie Economie tracht ik ook met eigen vragen en interpellaties de economische crisis in het Vlaams parlement te bespreken en antwoorden van de Regering ter discussie te brengen.
Het Vlaams Parlement loopt weer op zijn laatste benen. Of ik de kans krijg mijn werk als parlementslid verder te zetten zal moeten blijken. Na Nieuwjaar begint immers opnieuw de lijstvorming en de campagne. Voor parlementsleden moeilijke en onaangename tijden. In 2004 heb ik dat kunnen ervaren net als andere collega’s van de CD&V-fractie (amper 12 van de 29 keerden terug).
Is deze legislatuur een “grand cru” geweest? Als de kracht van een parlement wordt gemeten aan de kracht van de oppositie zal het antwoord hierop niet veel twijfel laten…

woensdag 22 oktober 2008

EVR in VP over Ethias

Tussenkomst in actualiteitsdebat over financiële crisis in het Vlaams Parlement(22/10/2008)

De heer Eric Van Rompuy:
Mevrouw de voorzitter, collega’s, de CD&V-fractie steunt de verklaring van de minister-president in verband met Ethias Finance. De operatie waarbij de federale en regionale overheden een gezamenlijke kapitaalinjectie in Ethias doen van 1,5 miljard euro was noodzakelijk, gelet op de liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen, om deze instelling en vooral de spaarders, de mensen die zich erbij verzekerd hebben en de lokale besturen te vrijwaren van een financieel debacle.
Mijnheer de minister-president, u hebt heel duidelijk gezegd dat deze kapitaalinjectie gepaard zal gaan met een grondige structuurwijziging, dat de functioneringswijze van deze instelling grondig moet veranderen.
Mijnheer Dewinter, ik meen dat de minister-president in zijn inleiding in alle duidelijkheid heeft gezegd dat er wijzigingen zullen komen in de functioneringswijze van deze instelling.

We moeten natuurlijk lessen trekken uit wat de jongste maanden is gebeurd. Ik geloof niet dat dit het moment is voor grote ideologische debatten over kapitalisme of etatisme. Ik heb tijdens het weekend verklaringen gehoord waarbij men meent dat een dergelijke financiële crisis aanleiding moet zijn voor het etaleren van zijn maatschappijvisie, maar we hebben ook al moeten vaststellen dat dat, indien men dat te uitgesproken doet of er personen op plakt, als een boemerang terugkomt.
Dit is geen moment voor debatten over etatisme of kapitalisme. Ethias is trouwens een door de politiek gestuurde instelling die, net als de privébanken, een risicovolle beleggingspolitiek heeft gevoerd, met de FIRST Rekening en producten met een hoog risicogehalte. Dat is dus geen privilege van privébankiers, maar blijkbaar heeft ook een instelling als Ethias zich op dat pad begeven.


De minister-president heeft meermaals verklaard dat de verzekeringsmaatschappijen, net zoals de banken, terug moeten keren naar hun basisactiviteit. Ze moeten de mensen verzekeren tegen de risico’s van het leven. Nu heeft men de indruk dat verzekeringsmaatschappijen een risico zijn geworden terwijl ze de risico’s moeten dekken. De risico’s dekken is hun corebusiness in de toekomst van het financiële systeem: iedereen moet terugkeren naar het uitvoeren van de opdracht die men kreeg van wie vertrouwen in hen had.

We moeten garanties krijgen dat de raden van bestuur meer moeten worden geprofessionaliseerd, dat er ook in een instelling zoals Ethias meer transparantie komt. Nu de regionale overheden en de federale overheid in de kapitaalsstructuur treden, biedt dit de mogelijkheid om de bestuursorganen te bekijken, om te zien wie er het beste in kan functioneren en op welke plaats. Ik denk dat een bepaalde Ethiasbladzijde is omgedraaid en dat we naar een nieuwe situatie zijn gegroeid.
Laat ons er evenwel geen personenkwestie van maken. Er is een financiële crisis op wereldniveau, instellingen zoals Ethias zijn daar mee het slachtoffer van. Zonder wereldcrisis waren een aantal zaken wellicht niet naar boven gekomen. Iedereen is nu wel in staat om een achteraf-analyse te maken. Ik lees allerlei verklaringen van mensen die zes maanden geleden dit zeiden, en nu zeggen dat ze ervoor gewaarschuwd hadden. Vele anderen hebben ons daar nooit voor gewaarschuwd. We moeten oppassen om van dit dossier geen personenkwestie te maken.

In de zaak van Ethias is het aan de nieuwe raad van bestuur om zijn eigen voorzitter aan te wijzen. Dit debat gaat niet over de persoon van de voorzitter, de heer Stevaert. Het zou getuigen van misprijzen voor de spaarders, verzekeraars, pensioenspaarders en honderdduizenden burgers die bezorgd zijn over de toekomst, dat we in het Vlaams Parlement een debat zouden voeren over een persoon. Dat zou totaal verkeerd zijn.

Ik kom tot de kern van de zaak. Als de overheid toetreedt tot raden van bestuur - en op dit ogenblik zullen ze mee de bankpolitiek bepalen - dan is het niet aan het parlement om over een persoon te zeggen of hij wel of niet op zijn plaats zit, om te zeggen hoe we wel of niet een bank gaan besturen. Dit is geen goede startbasis. Het is aan de nieuwe raad van bestuur om zijn eigen voorzitter aan te duiden. We zullen zien hoe dat in de komende maanden zal ontwikkelen.

De heer Eric Van Rompuy:
Ik neem de draad op bij de laatste zin die ik had gezegd.

Het is aan de nieuwe raad van bestuur om zijn eigen voorzitter aan te duiden. We zitten in een wereldwijde financiële crisis. Er is op dit ogenblik 2,3 biljoen euro in het banksysteem gestopt in bijna alle landen ter wereld, met alle mogelijke raden van bestuur. Laat ons dan toch hier, in het Vlaams Parlement, die wereldwijde financiële crisis, het risico dat bestaat voor zovele spaarders en beleggers, niet herleiden tot een discussie over één persoon. Dat is voor het Vlaams Parlement geen niveau. Wij moeten ons bezighouden met wat de mensen echt beroert. De mensen liggen niet wakker van één persoon meer of minder daar of daar. Zij willen dat het systeem opnieuw functioneert.

Maar ze willen dat het systeem weer functioneert, en dat er voor de toekomst een garantie komt op de spaargelden. Voorts willen ze dat als men een levensverzekering of een verzekering afsluit of als gemeentebesturen engagementen aangaan, er een solide financiële instelling is die doet wat ze moet doen. Dat moet onze bekommernis zijn.

De Vlaamse Regering heeft maatregelen genomen. De kapitaalsinjectie stelt voorop dat er in de volgende weken en maanden, ook in het functioneren van de instelling wijzigingen zullen optreden, zoals dat in andere instellingen het geval is. Bij Fortis waren er geen overheidsbestuurders, maar er zijn ook problemen gekomen. De problematiek is niet alleen te wijten aan het feit of er al dan niet politici in zetelen. Het hele systeem is wereldwijd in elkaar gestort. We moeten dat niet reduceren tot een klein parochiaal niveau. Dat doet me denken aan 2001. Alle vergelijkingen lopen natuurlijk wat mank, maar na 9/11 is de wereldeconomie ook in elkaar gestort, mijnheer Dewinter. Toen zaten we hier te discussiëren over de afschaffing van het kijk- en luistergeld en over de gratis bussen. Ik was toen de enige die heb gesteld dat we moesten kijken naar wat er in de wereld gebeurde.

We moeten dit debat te gronde voeren. In de volgende dagen gaat het in de commissie Economie over de gevolgen van de crisis. We kunnen discussiëren over personen, maar op dit genblik verliezen tienduizenden mensen hun job. De berichten van de laatste dagen spreken van een recessie. We gaan de volgende jaren een heel moeilijke periode tegemoet. Het IMF spreekt van 3 à 4 jaar van economische moeilijkheden, zelfs van een economische teruggang. Het ondernemersvertrouwen, en het consumentenvertrouwen zijn aangetast. We moeten een herstelbeleid voeren. Daar moeten we ons als Vlaams Parlement op concentreren. We hopen dat de Vlaamse Regering de nodige maatregelen neemt en Ethias beter bewapent om weerstand te kunnen bieden aan de storm die nog niet is overgewaaid.

Ik heb nog een laatste bedenking. Het Ethiasdossier is de illustratie van het feit dat de financiële stromen tussen de federale overheid en de deelstaten op termijn onhoudbaar zijn. Het is opvallend dat de Vlaamse Regering op een paar uur tijd 500 miljoen euro uit haar liquiditeiten kan halen om zulk een operatie te financieren. Enkele maanden geleden had men 600 miljoen euro liquiditeiten om de schuldaflossing van de gemeenten te financieren. Dat wil zeggen dat men meer dan 1 miljard euro in kas heeft om sommige operaties te voeren, terwijl de federale overheid hiervoor moet lenen. Dat bewijst dat ook over de financiële stromen die in dit land gangbaar zijn, moet worden nagedacht. Het systeem moet worden hervormd. Het Ethiasdossier toont aan dat overheden wel degelijk kunnen opereren. Het is alleen merkwaardig vast te stellen dat er in Vlaanderen op een heel andere manier wordt gewerkt dan in de rest van het land. De manier waarop op het federale niveau wordt gehandeld, is op lange termijn onhoudbaar. 1 percent minder economische groei kost aan de federale schatkist 1,7 miljard euro terwijl dat aan Vlaanderen 170 miljoen euro kost. De financiële stromen tussen de deelstaten moeten dus worden herzien. Dit land moet worden hervormd. Dat is wat onze fractie duidelijk stelt. We willen geen ‘kurieren am Symptom’ meer. We willen de problemen niet herleiden tot personen of partijpolitiek. Het financiële systeem davert wereldwijd, ook in Europa, op zijn grondvesten. We staan voor een economische recessie. In ons land staan we voor een institutionele crisis. In de manier waarop we de economische en financiële problemen moeten oplossen, moet er een grotere rol voor de deelstaten worden weggelegd. In de komende maanden moeten we hier in het Vlaams Parlement een degelijk beleid voeren.

Laten we het rendez-vous met de geschiedenis - op een moment van grote uitdagingen moet een parlement in staat zijn om de grote lijnen uit te zetten - niet reduceren tot partijpolitieke spelletjes, tot ideologie of personenkwesties. (Applaus bij de meerderheid)

zondag 19 oktober 2008

Kurieren am Symptom

Een institutionele crisis, een financiële crisis, een economische recessie: de schokgolven volgen elkaar op. Het antwoord van de Belgische politiek kan hierop niet zijn “kurieren am Symptom”. Alleen structurele ingrepen kunnen leiden tot duurzame oplossingen.
We beleven een tijdswende die een nieuwe periode zal inluiden. Mei 1968 en de olieschok van 1973 brachten een maatschappelijke en economische omwenteling voort; de crisis van 2008 moet leiden tot een nieuwe internationale financiële en economische orde.
In 1974 schreef ik op basis van mijn licentiaatsthesis een boek over de eerste Nobelprijswinnaar economie Jan Tinbergen. Deze maakte school met zijn theorie over de optimale economische besluitvorming. Hij was de eerste econoom die pleitte voor een wereldregering ( “Naar een nieuwe wereldeconomie”-1965). Zijn boek “Centralisation en decentralisation in economic policy” is nog steeds actueel. Sommige instrumenten moeten op wereldniveau worden beheerd (o.m. de monetaire, financiële en handelspolitiek), andere op Europees niveau, nationaal -en regionaal niveau. Hij legde hiermee de basis van theorie van de economische integratie.
De jongste weken bleek eens te meer dat institutionele structuren zich moeten aanpassen aan de mundialisering en europeanisering van onze economieën. Dit is hoegenaamd niet tegenstrijdig met een decentralisatie naar de regio’s toe als bepaalde instrumenten van het nationaal economisch beleid niet meer doelmatig blijken te zijn. België heeft zo in 2007-2008 de kans gemist om haar eigen structuren aan te passen om zich ten volle te kunnen wijden aan de Europese en mondiale uitdagingen. Een Belgisch relanceplan als antwoord op de recessie en de terugval van de investeringen en de werkgelegenheid zal opnieuw botsen op het verschil in structuren en aanpak tussen het Noorden en Zuiden van dit land.
In het Parlement erkende Eerste Minister Leterme dat het in dit land niet meer mogelijk is een geloofwaardige federale begroting op te maken zonder herziening van de financiële stromen tussen het nationaal niveau en de deelstaten. De economische recessie zal deze noodwendigheid alleen maar versnellen. 1% lagere economische groei betekent voor de Belgische Schatkist een verlies aan inkomsten van 1,7 miljard euro, voor de Vlaamse begroting 170 miljoen euro. De Belgische begroting draagt 290 miljard euro schuld, de Vlaamse begroting heeft NUL euro schuld. Deze toestand is onhoudbaar. Nog twee jaar wachten op grondige institutionele hervormingen en nog verder federale begrotingen maken die niet in staat zijn op termijn de financiering van de vergrijzing te waarborgen zou een historische vergissing zijn zoals we er één hebben gemaakt in de jaren zeventig toen we een gigantische staatsschuld hebben opgebouwd waar we vandaag nog steeds de lasten van dragen.
Deze week interpelleer ik in het Vlaams Parlement de Ministers van Economie en Werk over de gevolgen van de financiële crisis op de Vlaamse economie. Ik lees dat Ceyssens denkt aan een versoepeling en uitbreiding van de waarborgregeling voor KMO’s en Vandenbroucke aan een woongarantieverzekering. Kurieren am Sympton terwijl er fundamentele maatregelen nodig zijn waarvoor de federale Regering geen geld heeft. Yves Leterme kondigt een krachtig Belgisch relanceplan aan in samenwerking met de gewesten. Ook hier zal hij botsen op de limieten van wat op federaal niveau nog kan bij gebrek aan financierbare instrumenten. De communautaire dialoog krijgt vlugger dan verwacht een andere dimensie. Niet BHV maar de economie en het budget staan centraal. En de tijd dringt want de recessie is er al.

dinsdag 7 oktober 2008

BLANCO