donderdag 31 januari 2008

Meester, P. begint weer

Tijdens het vragenuur in het Vlaams Parlement nam ik minister van Economie P. Ceysens scherp onder vuur na haar verklaringen over het Vlaamse innovatiebeleid. “Meester, P. begint weer.” De voorzitter van de Commissie Economie E. en de Minister van Economie P. vinden elkaar terug. Een blij weerzien. Er hangt opnieuw electriciteit in de lucht. Remember:“Cette femme m’énerve”.

De heer Eric Van Rompuy:
Mevrouw de minister, mijn vragen hebben betrekking op uw recente uitspraken over het innovatiebeleid. U maakt daar nu uw paradepaardje van. U hebt nog anderhalf jaar te gaan in deze legislatuur. U zei dat u enkele maanden gezwegen hebt, maar dat u nu op kruissnelheid komt.
Vorige week hebben we het rapport-Soete besproken in de commissie voor Economie. De heer Soete stelde dat het subsidiebeleid inzake innovatie ingewikkeld en beperkt toegankelijk is. Hij zei dat je bijna een subsidioloog moet zijn om nog te weten aan welk loket men voor O&O-uitgaven moet aankloppen.
De dag nadien trok u in het weekblad Trends conclusies uit die studie die ik niet gehoord had. U zei dat we de instrumenten niet alleen moeten herbekijken en vereenvoudigen, maar voor een deel ook afschaffen. U koppelt dat aan een redenering waarbij u de subsidies wilt vervangen door fiscaliteit. Om te beginnen, mevrouw de minister, is de Vlaamse overheid vooralsnog niet bevoegd voor fiscaliteit. U zegt dus aan de sector dat u de subsidies wilt afschaffen en vervangen door fiscale stimuli, maar u weet niet of u die over enkele maanden wel zult hebben.
Daarnaast geldt een verlaging van de vennootschapsbelasting voor de hele economie. 3 percent korting op de vennootschapsbelasting kost de Vlaamse overheid 600 miljoen euro. Maar daarmee hebt u nog geen beleid gevoerd voor innovatie en vernieuwing, dat gericht is op bepaalde ondernemingen, competenties en innovatieve sectoren. En dat kan men niet doen met enkel fiscaliteit. De heer Soete heeft duidelijk gezegd dat er een mix moet zijn. De verlaging van de vennootschapsbelasting moet geheroriënteerd worden en men moet specifieke subsidiemechanismen hebben die, gericht op bepaalde sectoren, de toekomst genereren.
Trouwens, het hele innovatiebeleid is gericht op subsidies aan universitaire centra, zoals VITO en IMEC. Die proberen dan op hun beurt de economie in een bepaalde richting te stimuleren. Er wordt gesproken over het werken via de fiscaliteit, maar VITO en IWT betalen vrijwel geen belastingen. U breekt dat instrumentarium af. U hebt letterlijk verklaard dat subsidies slechts subsidiair mogen zijn. Welk signaal is dat aan heel die sector? Het gaat uiteindelijk over 1 miljard euro. Dat is het bedrag dat de overheid besteedt aan onderzoek en ontwikkeling. U zegt dat dit totaal inefficiënt is. U wilt het vervangen door fiscaliteit die er niet is. De afcentiemen op de vennootschapsbelasting zijn trouwens gericht op de hele economie, dus ook op ondernemingen uit de financiële sector of de chemiesector die heel veel winst maken, terwijl nu 75 percent van de innovatiekredieten in de strikte zin van het woord naar tien bedrijven gaat. Welk signaal geeft u daarmee, als minister bevoegd voor Innovatie, aan de hele economie? U creëert zo een grote rechtsonzekerheid.
Ik heb maandag ook gelezen dat u Flanders’ Technology wilt heropstarten. In 2004 hebt u dat echter in de lappenmand gegooid. U hebt Flanders District of Creativity opgericht, met een subsidie van 2,5 miljoen euro. Flanders’ Technology is een Vlaams icoon. Het is opgestart in 1985 door Gaston Geens en voortgezet door minister-president Van den Brande in de jaren negentig. Dat was de Derde Industriële Revolutie. Het heeft inderdaad op een schitterende wijze die hele innovatieve technologische beweging in Vlaanderen gestalte gegeven. In het kielzog daarvan zijn ook heel wat instellingen opgericht. De directeur van Flanders District of Creativity erkent dat nu ook, en geeft er voorbeelden van. Nu komt u plots met het idee dat in ere te herstellen. U vindt het iets schitterends, dat goed werkte, maar de vorige regering en u hebben dit voor een deel in de lappenmand gegooid. In dezelfde beweging wordt het nu op een voetstuk geplaatst. Wat is echter de inhoud en de doelstelling? Flanders’ Technology en de Derde Industriële Revolutie van minister-president Van den Brande hadden immers een doelstelling. Denken we maar aan de biotechnologie, aan IMEC, aan de VITO. Al die instellingen hebben gestalte gegeven aan onze vernieuwde technologie.
Ik vind dat dit totaal ondoordacht gebeurt. Als u zoiets lanceert, moet u overleg plegen met de commissie en de meerderheid. Het gaat over een erg belangrijk instrumentarium. Het is trouwens een van de grote speerpunten van Vlaanderen in Actie, om de Vlaamse economie de komende jaren opnieuw gestalte te geven. Dat gaat men niet zomaar tewerk via kranteninterviews en verklaringen die kunnen worden misbruikt. U bent niet goed begonnen. Ik zou bijna zeggen: ‘Meester, ze begint weer!’ Ik vind het geen goed begin om ons innovatiebeleid opnieuw gestalte te geven. Het zorgt voor heel wat verwarring. CD&V is natuurlijk bereid over vernieuwingen te praten, maar op basis van reële dossiers en niet op basis van verklaringen, slogans en perceptie.

dinsdag 29 januari 2008

Nieuwe peilers?

Sinds ik voorzitter ben van de Commissie Economie en Werk poog ik het sociaal-economisch beleid in Vlaanderen actiever op te volgen.
Minister Ceysens haalt na 25 jaar opnieuw Flanders’ Technology uit de kast en Minister Vandenbroucke noemt zich een grote voorstander van de regionalisering van de arbeidsmarkt. Worden dit de peilers van een nieuwe socaal-economische beleid in de Vlaamse regering? Wat zijn hun slaagkansen?

Actuele vraag van Eric Van Rompuy in plenaire vergadering aan minister van Economie P. Ceysens over Flanders’ Technology en het Vlaamse innovatiebeleid.

Vlaams minister P. Ceysens verklaarde deze week in de pers dat ze Flanders’ Technology wil herlanceren. Ze wil FTI opnieuw promoten als uithangbord van het innovatiebeleid in Vlaanderen. Hieraan koppelt de minister een aantal conclusies uit het rapport Soete in verband met “het ingewikkelde, dure en discriminerende” subsidiebeleid in de Vlaamse economie. Ook zegt de minister dat het subsidiebeleid voorbijgestreefd is en plaats moet maken voor fiscale stimuli.

Welke fundamentele heroriëntering wil minister Ceysens geven aan het innovatiebeleid in Vlaanderen en waarom wordt teruggegrepen naar het concept van Flanders’ Technology dat in 1999 door de Regering Dewael werd verlaten?

Vraag om uitleg van Vlaams volksvertegenwoordiger Eric Van Rompuy aan minister van Onderwijs en Werk Vandenbroucke in de Commissie Economie en Werk over de regionalisering van de arbeidsmarkt.

Volgens een recente studie van het Planbureau zullen er in Vlaanderen tussen 2006 en 2012 195.000 jobs gecreëerd worden maar de beroepsbevolking zal maar toenemen met 76.000. Volgens Minister- President Kris Peeters moet Vlaanderen zijn werklozen en ouderen kunnen mobiliseren “met maatregelen die misschien helemaal niet geschikt zijn voor de andere gewesten”.Ook stelt Peeters dat Vlaanderen 50.000 werknemers nodig zal hebben uit Wallonië en Brussel. Wallonië daarentegen zal volgens het Planbureau in de volgende jaren een overschot hebben op de arbeidsmarkt .Tussen 2006 en 2012 zullen er in Wallonië 65.000 jobs bijkomen maar de beroepsbevolking neemt er met 91.000 toe. Volgens Peeters is de conclusie van het Planbureau simpel: de Vlaamse economie kan niet uitgroeien tot de top 5 van de meest competitieve regio’s als we de hefbomen niet krijgen om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen.
Ook minister van Werk Vandenbroucke ziet in de studie van het Planbureau argumenten voor een regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Wallonië en Brussel hebben vandaag dubbel zoveel werklozen als Vlaanderen. Volgens de minister is het duidelijk dat de werklozen in de verschillende gewesten anders moeten worden gemobiliseerd.
Het blijft echter onduidelijk in welke mate en over welke instrumenten het gaat bij de regionalisering van het werkgelegenheidsbeleid. Blijft het beperkt tot de bevoegdheid over de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt of behoren ook de controle en de sancties tot de autonomie van de gewesten? Wat met een mogelijke gewestelijke variatie in de werkloosheidsuitkeringen? Wat met het tijdskrediet en de brugpensioenen? Kan een gedifferentieerde lastenverlaging op arbeid ook op regionaal niveau worden doorgevoerd? Wat bedoelt men juist met responsabilisering van de gewesten inzake arbeidsmarktbeleid? Heeft deze ook betrekking op de financiering? Is er terzake een unaniem standpunt van de Vlaamse regering?

donderdag 24 januari 2008

Ambiance

Ik kreeg twee weken terug forse kritiek (o.m. van voorzitster Marleen Vanderpoorten) omdat ik het had aangedurfd te stellen dat het Vlaams Parlement te “saai” was.
Mijn oproep viel evenwel niet in dovemansoren. De meeste collega’s gaven mij in de wandelgangen gelijk en gisteren was er – tot opluchting van iedereen – opnieuw ambiance in het Vlaams Parlement.
Aanleiding was het spitse debat over de aankondigingspolitiek van de Vlaamse regering. Voor onze fractie sprak Koen Van den Heuvel die als begrotingsspecialist stelde dat eerst moet blijken welke budgettaire marges er zijn vooraleer er invulling aan te geven. Ik deed ook mijn duit in het zakje (zie hieronder mijn tussenkomst).
Van een regering wordt verwacht dat ze eendrachtig naar buiten komt en enkel communiceert wanneer er beslist is. Dat geldt zeker voor een minister van Begroting. Een begrotingscontrole voert men niet in de media. Maar voor een parlement is een opendebatcultuur haar reden van bestaan. VLD-fractieleider Gatz noemde vorige week mijn uitspraken over een “saai” parlement “op de grens tussen zelfkritiek en nestbevuiling”. Na afloop van het debat zei Sven me dat ik “misschien toch gelijk had”.
Ook Linda De Win van Villa Politica en de parlementaire verslaggevers waren opgelucht: hier valt in de komende maanden nog wat te beleven.
Ander gespreksthema was de “leegloop” van het VP. Na Denys en Stevaert verlaat ook mijn buurvrouw in het halfrond Cathy Berx (veel te vroeg) het VP om gouverneur te worden. Debatselier werd Directeur van de Nationale Bank en Trees Merckx rechter in het Grondwettelijk Hof. Leterme en Vervotte zijn nu federaal minister. Ook de partijvoorzitters Schouppe, Somers, Dewever , Genez en Dedecker komen uit het VP en verlieten inmiddels het Vlaamse halfrond.Ik ben nog de enige van mijn generatie die actief deelneemt aan de debatten. En nog steeds met de volle goesting. Ambiance in het Parlement: ik kan er nog steeds van genieten.

Eric Van Rompuy in het actualiteitsdebat van 23 jan.
Vandaag gaat het hier over het eventuele begrotingsoverschot en hoe we dat gaan besteden. Maar er is nog geen overschot! Ik heb dat berekend op basis van cijfers van de SERV. Er zal minder groei zijn en meer inflatie. Het begrotingsoverschot zal maximum 124 miljoen euro bedragen als gevolg van de veranderde economische situatie. Het is vandaag 22 januari en nu al leggen ministers en ook anderen verklaringen af over de besteding daarvan . Ik zie dat ministers stellingen innemen. De minister van Begroting wordt geacht de begrotingscontrole in goede banen te leiden. Waarschijnlijk zijn er nog onbetaalde facturen of andere initiatieven die een correctie vragen. Het debat gaat niet over de woorden van de heer Schouppe over de langetermijnaanpak of over de maatschappelijke noden. Het debat moet erover gaan of het verantwoord is dat een regering, op een moment dat ze nog niet eens weet welk overschot er zal zijn, al zegt hoe ze dat gaat besteden. Minister Vandenbroucke deed aankondigingen, net zoals minister Van Mechelen en minister Ceysens.  U kaatst de bal voortdurend in de verkeerde richting, in de richting van de heer Schouppe, die daar geen woord heeft over gezegd.
De vraag is of regeringsleden die nog niet weten of en hoeveel ruimte er is, meteen kunnen zeggen dat er 50 miljoen euro extra besteed kan worden aan belastingverlaging. Ik verwacht van een minister van Begroting dat hij een stand van zaken opmaakt, met zijn collega’s nagaat of er eventueel meeruitgaven zijn bij andere collega’s en de financiële situatie beoordeelt zoals ze beoordeeld dient te worden in april of mei.
We kunnen toch niet elke maand een nieuwe begroting opmaken? Mijnheer de minister, u hebt eigenlijk in december al 600 miljoen euro uitbesteed bij publieke verklaring. U hebt nadien in de commissie voor Financiën gezegd dat het om een eenmalige maatregel ging. “Dit zal ik nooit meer doen”, hebt u toen letterlijk gezegd.
U hebt bovendien gezegd dat de overschotten niets te maken hebben met het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, maar dat het gaat om verschillende overschotten van de DAB’s. Ik begrijp dan ook niet waarom een regering zich daarover uitspreekt zonder te weten wat de reële financiële toestand is. De SERV heeft bovendien uitgewezen dat er volgend jaar wel eens een paar verrassingen zouden kunnen volgen nu de economische situatie verslechtert!

De heer Eric Van Rompuy:
Mijnheer Van Hauthem, CD&V heeft al verschillende keren gezegd dat er meer fiscale autonomie moet komen. Dat is hopelijk het standpunt van alle Vlaamse partijen. Als de deelstaten een grotere fiscale autonomie kunnen hebben, zowel voor personenbelasting als vennootschapsbelasting, moeten ze ook een deel van bepaalde lasten overnemen.
Zoals de heer Van den Heuvel zegt, is onze ambitie nog altijd om de arbeidsmarkt te regionaliseren en in de sociale zekerheid overdracht van bevoegdheden te realiseren, met een grotere fiscale autonomie voor de deelstaten. De deelstaten moeten dan op de terreinen waarvoor ze bevoegd zijn ook meer verantwoordelijkheid nemen. Dat contrasteert met de stelling van de Franstaligen, zoals de heer Di Rupo, dat ze op geen enkele manier willen raken aan de Financieringswet en geen fiscale autonomie willen. Voor hen moet, als er bevoegdheden overkomen, dat gebeuren met de dotatiesleutel. Wat de heer Leterme zegt, is juist. Als we een grote staatshervorming doen, moeten we uiteraard op bepaalde terreinen meer bevoegd zijn. U redeneert totaal statisch. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)
Net zoals mevrouw van Weert, redeneert u statisch. Ik hoop dat we naar een grote staatshervorming gaan, met veel meer middelen. Dat betekent dat de deelstaten zelf dingen zullen moeten financieren. De mogelijke overschotten bieden meer perspectief, in vergelijking met een deelstaat die een grote schuld heeft.
We hebben de schuld afgebouwd tot nul. Dat vond het Vlaams Belang een verkeerde politiek. Het Vlaams Belang heeft verschillende keren gezegd dat we te veel overschot hebben. Daarmee zouden we de federale overheid financieren. De schuld zou veel trager moeten worden afgebouwd. En nu komt u hier een financieel orthodox verhaal vertellen. Ik begrijp niets meer van de stellingname van het Vlaams Belang als het gaat over budget of economie.

zondag 20 januari 2008

Woord houden

Ondanks de maandenlange crisis in het formatieberaad verliep de CD&V-Nieuwjaarsreceptie in een uitgelaten sfeer. In Brussels Kart Expo heerste opnieuw ‘ the winning mood” van 10 juni. Het “geknakte riet” van Marc Van Peel en de “catacomben” van Stefaan De Clerck behoren al tot lang vervlogen tijden. Opvallend was de massale aanwezigheid van een nieuwe generatie. De twintigers en de dertigers bewogen zich met présence en modieuse elegantie midden de gevestigde partijmilitanten. Op enkele jaren tijd is de generatie Leterme opgerukt in de partijstructuren, de regeringen en de ministeriële kabinetten. Op nieuwjaarsrecepties zijn de vijftigers en zestigers (gelukkig) duidelijk in de minderheid vergeleken met enkele jaren terug.
” Le nouveau CVP est arrivé”. Nu ook in de machtsstructuren. We besturen nu terug mee op alle niveaus. Dat gevoel overheerste op de receptie.
Ik merkte dan ook weinig van een “interim-gevoel”. Integendeel. Het is alsof de oppositiejaren een intermezzo- periode zijn in de geschiedenis van de Vlaamse christendemocratie en we opnieuw vertrokken zijn voor jaren. Dat is gevaarlijk want het moeilijkste moet nog komen. 23 maart is een nieuwe vervaldatum.Dan moet er een regeerakkoord liggen met een geloofwaardige inhoud. “Woord houden” was de kernboodschap van onze wederopstanding. Hopelijk bewijst 2008 dat het succes duurzaam en geloofwaardig is.

zondag 13 januari 2008

Bonne chance!

Ik zat deze morgen in een duel met Olivier Maingain in Controverse (RTL-TVI). Hij stelde hierin dat de Franstalige partijen niet gehaast zijn om een institutioneel akkoord te sluiten. Ze zijn geen vragende partij. “On a le temps et la date du 23 mars n’impose aucune obligation de résultat”. Voor hen is de staatshervorming hoegenaamd geen prioriteit. Maingain herhaalde ook zijn bekende stelling: “geen staatshervorming of splitsing BHV zonder uitbreiding van Brussel.” De taalgrens moet opnieuw worden herzien. Ik repliceerde hierop:” Qui veut mettre en cause la frontière linguistique fera exploser la Belgique”. Maingain beaamde het idee van Di Rupo om opnieuw talentellingen te houden in de gemeenten rondom Brussel. In 1932 werd een taalwet gestemd die voorzag dat als 30% van de bevolking Franssprekend was de gemeente bij de Brusselse agglomeratie werd gevoegd. Deze tienjaarlijkse talentellingen waren in de naoorlogse jaren het grote strijdpunt van de Vlaamse Burgemeesters in Halle-Vilvoorde en het symbool voor de dreiging van de francofone expansie van Brussel. Ze werden in 1963 bij het vastleggen van de taalgrens afgeschaft .Op RTL zei ik dat Di Rupo de klok 75 jaar wil terugdraaien en de communautaire discussie in België van de vorige eeuw wil overdoen.Wil hij opnieuw dat de Vlamingen marsen op Brussel organiseren?
Na de NON van Milquet en Di Rupo op de nota Verhofstadt en de vraag naar het opnieuw invoeren van talentellingen in de Rand start het Octopusoverleg onder donderwolken. Het is alsof men van de jongste zeven maanden niets heeft geleerd. Dit land is ziek, doodziek. De groep van 18 staat dan ook voor een haast onmogelijke opgave.Toch bonne chance!

Maingain: “Eerder Bye Bye Flanders dan Bye Bye Belgium”

De chantage van de Vlaamse partijen met hun eisen en het separatisme kan leiden tot een “Bye Bye Flanders”, verklaarde FDF-voorzitter Olivier Maingain vanmiddag op RTL-TVI. CD&V-Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy stelde dan weer dat het heropenen van het debat over de taalgrens kan leiden tot het “ontploffen van België”.

Regering
Olivier Maingain zei dat hij zich niet gebonden voelt door het ultimatum voor het vormen van een definitieve regering op basis van een institutioneel akkoord. “We hebben noch een resultaatsverbintenis noch een deadline om tot een akkoord te komen. We hebben alle tijd”, meende de FDF-voorzitter die benadrukte dat enkel de Vlaamse partijen vragende partij zijn voor een staatshervorming.

Van Rompuy
Dat standpunt verwonderde Eric Van Rompuy: “U heeft tijd? Maar er moet tegen 23 maart een institutioneel akkoord zijn of anders is er geen regering meer.” “Ik ben niet gebonden door een deadline. Er is een regering in functie”, repliceerde Maingain. De prioriteiten liggen volgens hem op het sociaal-economisch vlak, en voor er een nieuwe regering komt, dient er een andere formule voorgesteld te worden.

Taalgrens
Ook over de taalgrens stonden beide politici lijnrecht tegenover elkaar. “Indien u wil dat België ontploft, moet u het debat over de taalgrens maar heropenen”, stelde Van Rompuy. Maingain antwoordde dat hij wel degelijk dat debat willen heropenen. De Franstaligen zijn volgens hem de “permanente chantage” meer en meer beu: “Indien jullie onze eisen niet willen aanvaarden, wordt het separatisme”, stelde Maingain nog.

Bye Bye Flanders
Als men met separatisme dreigt indien de Franstaligen niet ingaan op de Vlaamse eisen, wordt het niet zozeer “Bye Bye Belgium” maar wel “Bye Bye Flanders” vermits de Franstaligen de continuïteit van België kunnen verzekeren, stelde Maingain. De FDF-voorzitter verwees hiermee naar de RTBF-fictie-documentaire. (belga/sam)
13/01/08 17u06