dinsdag 8 januari 2008

Intussen in het Vlaams parlement

Dit Dagboek zal ook in de komende weken aktief het formatieberaad volgen. Maar het is nog te vroeg om hierover uitspraken te doen. Geef Leterme de kans om een werkzaam kader te creëren om een echte dialoog van gemeenschap tot gemeenschap op te zetten. Start niet te snel met opnieuw een opendebatcultuur die bewezen heeft dat hij tot niets leidt. In die zin brengt de (nochtans interessante) nota Verhofstadt weinig bij als men hierop de voorspelbare en stereotiepe reacties hoort van de verschillende partijen. Vooral Di Rupo en Milquet hebben hun rentrée gemist. Wanneer gaat men nu eindelijk eens stoppen met die publieke verklaringen en zijn mening reserveren voor de onderhandelingstafel ? Hopelijk wordt het hierdoor weer geen valse start en gunt men Leterme en de Groep van 12 en de Wijzen een kans. Dit beraad kan alleen lukken in sereniteit.
Inmiddels gaat het werk in het Vlaams Parlement verder. Weliswaar in de grootste anonimiteit. Er zijn weer drie nieuwe fractieleiders. Ceyssens werd minister en Gennez en Vogels partijvoorzitter. Ook de andere partijvoorzitters Somers, De Wever en Schouppe zetelden tot juni 2007 in het Vlaams Parlement. Het vertrek van Leterme heeft de Vlaamse Regering politieke power ontnomen.De tripartite op Vlaams niveau werkt verlammend op het inhoudelijk debat. Na 20 jaar fractieleiderschap begint zelfs Dewinter zijn scherpte te verliezen. Niemand slaagt er nog in echt het vuur in de pan te krijgen.Het dreigt de saaiste legislatuur te worden in de geschiedenis van ons VP. Deze generatie heeft nog geen stormachtig debat op het scherp van de snee meegemaakt. Sommigen kijken nog amper op van hun laptop. Nochtans zijn er nog nooit zoveel camera’s aanwezig geweest die zoeken naar een echte match in het halfrond. Villa Politica biedt hiertoe alle kansen. Onbegrijpelijk dat zo weinig parlementsleden zich nog als “stem van het volk ” willen waarmaken. 

Persoonlijk ben ik sinds nieuwjaar voorzitter van de Parlementscommissie Economie en Werk (in opvolging van Trees Merckx).In de volgende dagen ondervraag ik de ministers Keulen,Van Mechelen en Ceyssens over drie thema’s die me nog steeds sterk bezighouden: het Vlaams karakter van de Rand, de Vlaamse begroting en startende bedrijven in onze economie.

Actuele vraag van Eric Van Rompuy aan Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Betreffende : een onderzoek van de Europese Commissie over de taalvereisten in de Vlaamse Wooncode en de toewijzing van gemeentelijke kavels in de gemeente Zaventem.

Uit persartikels van 20-21 december 2007 blijkt dat de Europese Commissie een onderzoek zou gestart zijn naar de taalvereisten in de Vlaamse Wooncode en het sociaal huurbesluit (in voege sinds 1 januari 2008) en in het reglement van de gemeente Zaventem bij de verkoop van gemeentelijke gronden. In beide gevallen wordt aan kandidaat-huurders en kopers een bereidheid gevraagd om Nederlands te spreken of ten minste te leren. “De nouvelles réglementations discriminatoires émanant d’autorités flamandes inquiètent l’Union européenne”. Het kabinet van Commissaris Frattini zou nagaan of deze taalvereisten strijdig zijn met de Europese wetgeving o.m. inzake de vrijheid van taalgebruik en vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de EU. Het is algemeen bekend dat de Franstalige lobby in de Europese instellingen zeer actief is en aan de basis ligt van persberichten terzake.

Vraag : Zijn in dit verband de jongste weken stappen ondernomen door de Europese Commissie bij de Vlaamse administratie voor Binnenlandse Aangelegenheden en bij het kabinet van Minister Keulen en op basis van welke Europese Richtlijn wordt het onderzoek gevoerd, is de Europese Commissie terzake trouwens bevoegd?

Vraag om uitleg van Vlaams Parlementslid Eric Van Rompuy aan Minister Van Mechelen in de Commissie Begroting en Financiën over de resultaten van de Vlaamse Begroting 2007

Begrotingsoverschotten zijn niet altijd een een teken van goed bestuur. Ministers vragen geld dat ze niet kunnen of willen uitgeven. Ze scheppen daarenboven het beeld van een “rijke” Vlaamse overheid terwijl er in Vlaanderen tal van noden zijn waar geen middelen voor zijn.
De Vlaamse begroting 2007 sloot af met een overschot van 779 miljoen euro of meer dan het dubbel van de vooropgestelde norm van 346,4 miljoen euro.Volgens Minister Van Mechelen heeft dit overschot vnl. te maken met een overschot op de ingeschreven betaalkredieten.Deze zijn op hun beurt het gevolg van het groot aantal investeringsdossiers waarvan de beleidskredieten maar met vertraging aanleiding geven tot betaalkredieten.Door dit gebrek aan “MATCHING” onstaat een overschot aan betaalkredieten.
Hierbij stellen zich verschillende vragen:
-is dit in de toekomst een structureel gegeven voor een Vlaamse begroting met een sterke investeringsdynamiek? Mogen we ons ook volgend jaar verwachten aan forse kasoverschotten?
-kan men hierbij geen rekening houden bij de opmaak? Heeft een begroting nog realiteitswaarde als vooraf wordt uitgegaan van niet gebruikte betaalkredieten?
-uit de cijfers van de Vlaamse Regering blijkt dat ook maar 96,85% van de vastleggingen zijn gebruikt. Dit is een laag cijfer.Waarom? Vragen ministers geld dat ze niet kunnen inzetten?
-het gebruik van de betalingskredieten is 90,51% .Dit lijkt weinig maar ook andere jaren lag dit ver onder de 100%. Opvallend hierbij is ook dat de benuttigingsgraad van NGK (niet gesplitste kredieten t.w. niet- investeringskredieten) aan de lage kant is en in absolute termen de hoofdverantwoordelijke is voor de onderbenuttiging. Bij welke uitgaven de onderbenuttiging ligt is niet duidelijk.De investeringsdynamiek vormt bijgevolg slechts een deel van het verhaal vermits investeringsbestedingen vooral werken met GVK en GOK. De uitleg van de Minister mist bijgevolg voor een stuk consistentie?
 
Vraag om uitleg van Vlaams volksvertegenwoordiger Eric Van Rompuy aan minister van Economie, Patricia Ceyssens, in de commissie Economie en Werk over het groeiend aantal faillissementen bij startende bedrijven.

Volgens het handelsinformatiebedrijf Graydon stijgt het aantal ondernemingen dat binnen de 5 jaar alweer failliet gaat.  Nu zijn die goed voor 35,8% van alle gefailleerden. In Vlaanderen komt dit het sterkst tot uiting.
Dit relativeert cijfers rondom het aantal oprichtingen. Per 31 december 2007 noteerde Graydon 73.126 nieuwe ondernemingen (+ 8,18% t.o.v. 2006), maar het aantal faillissementen in deze groep stijgt.
Volgens curator Aerts heeft dit vooral te maken met een versoepeling van de verschoonbaarheid waardoor schulden worden kwijtgescholden. Vaak gaat het volgens Aerts om een oneigenlijk gebruik van de gewijzigde regelgeving over verschoonbaarheid.

Vraag:
 Hoe verklaart de minister de toenemende graad van faillissementen bij starters en jonge zelfstandigen ?
 Is er voldoende begeleiding en zijn de stimulansen wel doelmatig ?
 Wat vindt de minister van de uitspraak van curator Aerts “sommigen starten om kopje onder te gaan”?

 

dinsdag 1 januari 2008

Eric en Herman over 2008

Alle lezers van deze website: beste wensen voor een gelukkig 2008.
2007 was een bewogen politiek jaar. In mijn Dagboek BE FREE gaf ik mijn visie weer op de politieke ontwikkelingen. Het aantal bezoekers op http://www.ericvanrompuy.be is in 2007 gestegen tot bijna 65.000 per jaar. Waarvoor onze hartelijkste dank!
De Standaard publiceerde dit weekend de 100 Belgen van het jaar 2007. Daarin 2 Van Rompuy’s: Herman op de zevende plaats en Eric op de zevenvijftigste plaats. Ik werd in deze rangschikking als enig Vlaams parlementslid (naast Filip Dewinter) weerhouden. Niet slecht voor een backbencher. De gebroeders Van Rompuy zijn blijkbaar back in town in deze bewogen tijden. Nooit versagen is onze boodschap en dat blijft ook zo in 2008.
PROSIT NEUJAHR!

Hierbij de interviews die met hen in DS werden afgenomen tijdens dit weekend.
Eric Van Rompuy
Vlaams-Parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) vierde in 2007 dat hij een kwarteeuw parlementslid is, maar klinkt niet echt optimistisch. ‘VerhofstadtIII is maar een kerstbestand.’

Wat is de belangrijkste politieke conclusie van 2007?
EVR:‘Het onvermogen om nog een volwaardige Belgische regering te vormen. Er bestaat een echte scheiding der geesten tussen Vlamingen en Franstaligen. De Vlamingen willen meer responsabilisering, zoals meer fiscale autonomie, terwijl de Franstaligen niet van hervormingen willen weten. Elk Vlaams voorstel voor een New Deal botst op een non.’
Ziet u een doorbraak tegen Pasen?
EVR:‘Ik ben absoluut niet optimistisch. De regering-Verhofstadt III is maar een kerstbestand. De bladzijde van 2007 is niet omgedraaid, de tegenstellingen zullen weer naar boven komen. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt.’
Is Yves Leterme de figuur van 2007?
EVR: ‘Ja, maar hij is vooral het symbool geworden dat de democratie niet meer werkt. Leterme heeft 800.000 voorkeurstemmen gehaald, maar het is Guy Verhofstadt, de verliezer van de verkiezingen, die premier is geworden. En aan Franstalige kant regeert de grootste verliezer, de PS, ook weer mee. Dat Leterme niet geslaagd is, ligt niet aan zijn persoon, maar aan de structuren.’
U zei in september dat het de laatste keer was dat u aan de Gordel deelnam met een T-shirt waarop de onmiddellijke splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde geëist werd.
EVR: ‘Als er geen akkoord is over Brussel-Halle-Vilvoorde, rijd ik in 2008 niet meer mee, uit respect voor de Gordelaars en voor de kiezers. Maar die splitsing moet er komen: de geloofwaardigheid van de generatie politici die het kartel groot gemaakt hebben, staat op het spel.’
Zelf zit u nu 25 jaar in het parlement
EVR: ‘De viering daarvan was een prachtige avond, maar geen afscheid. En ik zou het onmiddellijk opnieuw doen.’ (pc)


Koninklijk verkenner Herman Van Rompuy (CD&V) werkte in volledige stilte aan een akkoord over een mogelijk programma voor de staatshervorming en werd beroemd.


U werd plots populair?
Herman Van Rompuy:‘Ik werd niet populairder, wel bekender. Ik heb ervaren dat een koninklijke opdracht je plots meer aanzien geeft. Ik begrijp nu beter hoe een premierschap je katapulteert in de polls. Mijn moment de gloire duurde één maand!’ Hebben uw inspanningen een blijvend resultaat opgeleverd? ‘Ik denk dat men inzake staatshervorming na mijn verkennerschap in september niet veel verder is gekomen. Als ik zie dat men bij de vorming van een interim-regering teruggrijpt naar het Comité van Wijzen, dan leven sommige ideeën toch voort. Maar het inhoudelijke werk moet nog beginnen. ’
Wordt 2007 een sleuteljaar?
HVR: ‘De hervormingen van de jaren tachtig en negentig waren belangrijker. Het gaat nu om hooguit 3 procent van het bbp aan nieuwe bevoegdheden, zonder rekening te houden met de sociale zekerheid. Vandaag beschikken de deelstaten al over 11 procent. BHV wordt een hardere onderhandeling. De paradox is dat daarover slechts gedurende enkele dagen is onderhandeld.’
Ziet u het kamervoorzitterschap als een bekroning?
HVR: ‘Het is politiek niet mijn belangrijkste taak, wel deze met het meeste aanzien. Als CD&V-voorzitter of als vice-premier had ik een veel grotere verantwoordelijkheid. Ik zal echter nooit vermelden dat ik de “eerste burger” ben.’ Voelde u zich soms eenzaam?
HVR: ‘Ja, en nog meer in het kartel. Maar ik kan daar makkelijk mee om. In de voorbije drie decennia had ik telkens een probleem met mijn partij. Ik ben gewoon mijn eigen weg te gaan als ik van een zaak overtuigd ben.’
Kon u de formatie rationeel volgen?
HVR: ‘In mijn mensbeeld speelt de rationaliteit - als ik al weet wat dat wil zeggen - geen te grote rol. Politiek gedrag moet echter coherent en betrouwbaar zijn. Dat heb ik geregeld gemist.’ (bbr)

Beste wensen voor 2008

Alle lezers van deze website: beste wensen voor een gelukkig 2008.
2007 was een bewogen politiek jaar. In mijn Dagboek BE FREE gaf ik mijn visie weer op de politieke ontwikkelingen. Het aantal bezoekers op http://www.ericvanrompuy.be  is in 2007 gestegen tot bijna 70.000 per jaar. Waarvoor onze hartelijkste dank!
De Standaard publiceerde dit weekend de 100 Belgen van het jaar 2007. Daarin 2 Van Rompuy’s: Herman op de zevende plaats en Eric op de zevenvijfstigste plaats. Ik werd in deze rangschikking als enig Vlaams parlementslid (naast Filip Dewinter) weerhouden. Niet slecht voor een backbencher.De gebroeders Van Rompuy zijn blijkbaar terug in in deze bewogen tijden. Nooit versagen is onze boodschap en dat blijft ook zo in 2008.
PROSIT NEUJAHR!