maandag 24 december 2007

Zalig kerstfeest

        AAN ALLE LEZERS VAN DEZE WEBSITE: EEN ZALIG KERSTFEEST

woensdag 19 december 2007

Tussenkomst over Vlaamse begroting 2008

De heer Eric Van Rompuy:
Mevrouw de voorzitter, ondanks het late uur sta ik er vanavond op om een betoog te houden omdat het gaat om een historische begroting. 
Ik ben al 22 jaar lid van de commissie voor Financiën en Begroting. Ik heb Gaston Geens en Hugo Schiltz nog meegemaakt als ministers, en ook minister Demeester en minister Van Mechelen. De voorbije 25 jaar was de functie van minister van Financiën een van de meest stabiele ministerfuncties in de Vlaamse Regering. Gaston Geens voerde die functie bijna acht jaar uit, Wivina Demeester bijna zeven jaar en ook minister Van Mechelen is al lang in functie.
Een van de belangrijkste tabellen staat op pagina 37 van het rapport. De tabel toont dat de schuld die in 1995 8 miljard euro bedroeg, vandaag nul euro is geworden. Dat is eigenlijk een tabel om in te lijsten. Mijn generatie trad binnen in de politiek in het midden van de jaren tachtig, ten tijde van de fantastische federale schuldenlast, iets waarvan wij zeiden: “dit nooit meer!”.
In die 25 jaar tijd werd, met alle coalities die er geweest zijn, woord gehouden. Vlaanderen is erin geslaagd om het schuldvrije Vlaanderen te realiseren. Een van de dingen die we de Belgische staat enorm hebben verweten, was de schuldenlast die op een bepaald moment groter was dan het BNP. Op 12 jaar tijd, van 1995 tot nu, zijn we erin geslaagd om er 8 miljard euro af te doen.(Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)
Dat gebeurde niet alleen omdat we de centen hadden, mijnheer Van Hauthem, maar ook omdat we de centen goed beheerd hebben en omdat we de juiste prioriteiten gesteld hebben. Een van de dingen die wij naast de evenwichtige begroting in het oog hebben gehouden, is dat wij nooit een beleid van economische subsidiëring hebben gevoerd. In Wallonië is dat wel het geval, daar is sprake van subsidiëring van het bedrijfsleven, van allerhande vzw’s, van gemeenten enzovoort. Het geld werd in Wallonië slecht besteed, terwijl wij prioriteiten stelden.
De begroting toont ook dat de helft van de 23 miljard euro wordt besteed aan onderwijs en aan welzijn. Wallonië heeft enorme problemen gekend omdat het de verkeerde prioriteiten heeft gelegd en omdat het met gewest en franse gemeenschap zat. Herinnert u zich de grote onderwijsstaking tegen mevrouw Onkelinx in het midden van de jaren negentig? Ook de welzijnssector werd veel minder goed uitgebouwd dan hier. Wij hebben de zorgverzekering tot stand gebracht.
We hebben de juiste prioriteiten gelegd. Nu zijn de grote keuzes gemaakt, ook in deze begroting. Onderwijs en welzijn zijn enorm gevoelige sectoren, maar de middelen die we erop inzetten zijn omvangrijk. Als we onze uitgaven voor het onderwijs in Europees verband bekijken, zitten we heel goed. Dat geldt ook voor de welzijnssector. Dit jaar wordt bijna 2,8 miljard euro aan welzijn besteed. In de commissie heb ik al verteld dat ik de beginjaren van het Vlaams parlement nog heb meegemaakt. Toen was mevrouw Rika Steyaert minister van Welzijn. Ze beschikte over een paar miljard oude Belgische frank. Nu zitten we met een begroting voor welzijn van bijna 3 miljard euro. Dat is een vertienvoudiging op een aantal jaren tijd.
Dit is dus een historische begroting. We kunnen er als Vlamingen fier op zijn.
Het is de taak, mijnheer Van Hauthem, van de oppositie om de regering het vuur aan de schenen te leggen. Ik hebin 2003 inderdaad gezegd: de kas is leeg. We gaan het daar nu niet over hebben, maar er was toen een probleem. De regering Somers zei toen zelf dat ze een tekort had. Inmiddels is de situatie geëvolueerd, zijn de middelen van Lambermont overgeheveld en zijn er eenmalige maatregelen genomen. Bij de start van de regering-Leterme heeft men eenmalige maatregelen moeten nemen om de tekorten te overbruggen.
Het is de taak van de oppositie om de cijfers te betwisten. Ik mis dat momenteel.
De heren Vlaams Belangers waren er destijds tegen dat de schuld zo snel werd afgebouwd.Het VB zei dat we geen overschotten nodig hadden omdat we inzake schuldafbouw meer dan ons aandeel deden. Het Belang zei dat we dat geld maar moesten uitgeven. Juist door die overschotten hebben we evenwel de schuld op nul gebracht. Dat was de eerste keer dat ik de oppositie hoorde pleiten om meer schulden tot stand te brengen.
De heer Eric Van Rompuy:
Minister Van Mechelen heeft tientallen keren uitgelegd dat we door die schuldpolitiek 400 miljoen euro beleidsruimte hebben gecreëerd die we aan andere zaken kunnen besteden.
De heer Eric Van Rompuy:
. De grote keuzes zijn gemaakt in de Vlaamse begroting. Nu kunnen we nog discussiëren of er 10 of 20 miljoen euro bij moet in de welzijnssector. Dat is het politieke debat van het moment zelf. We mogen niet uit het oog verliezen welke enorme middelen naar bepaalde sectoren gaan. We hebben de juiste keuzes gemaakt. We geven veel meer aan gemeenschapsbevoegdheden dan aan gewestbevoegdheden. Dat is een keuze die al jaren geleden werd gemaakt. Het is de maatschappelijk juiste keuze.
Voor de gewestbevoegdheden hebben we de investeringen uit de begroting gelicht. Dat is een belangrijk punt voor de volgende jaren: de 4 miljard euro die in pps-constructies zal worden gerealiseerd. Ik ben verheugd dat de commissie voor Financiën de resolutie van mevrouw Eeckhout heeft goedgekeurd. Er is nu een discussie aan de gang over de BAM in de commissie voor Openbare Werken. In de volgende jaren zal dat ook gebeuren als we op een alternatieve manier zullen financieren in sectoren als Onderwijs, Sport, Cultuur en De Lijn. We hebben heel wat pps-constructies. Het is van het grootste belang dat het Vlaams Parlement daar controle op uitoefent.
Een negatief punt is dat we aan de minister van Financiën hebben moeten vragen om de beschikbaarheidsvergoedingen voor de alternatieve financiering in de begroting op te nemen. Gelukkig heeft het Rekenhof ons daar attent op gemaakt. De pps-constructie is economisch noodzakelijk, maar het vraagt een grote alertheid van het Vlaams Parlement. We moeten kritisch zijn. De oppositie moet het vuur aan de schenen leggen en zeker in de commissie voor Financiën en Begroting.
Mijnheer Van Hauthem, u spreekt over fiscale autonomie. Dat is de grote opgave in de komende jaren. We kunnen niet blijven leven met een begroting gefinancierd door 80 percent dotaties, zeker niet nu die zijn gekoppeld aan groeivoeten die de centrale staat aan de rand van het faillissement brengen. Willen we een evenwicht bewaren tussen de centrale staat, de gemeenschappen en de gewesten, dan moet er een grote fiscale autonomie komen. Dat is een middel van responsabilisering. Het mag geen ideologisch dogma zijn. Ik ben voor een gerichte belastingverlaging zoals inzake de vennootschapbelasting, aftrek voor wonen of fiscale stimuli voor energie. We hebben een goede politiek gevoerd inzake successierechten en registratierechten.
Als we denken aan het probleem van de vergrijzing en aan de maatschappelijke noden op diverse terreinen, zullen we alle middelen nodig hebben om die problemen aan te pakken. Wij zijn immers bevoegd voor een aantal heel belangrijke sectoren. Onderwijs, mobiliteit, leefmilieu en dergelijke zijn groeisectoren waar de behoeften groter zijn dan het bruto nationaal product.
We moeten het regeerakkoord uitvoeren, maar ik vind niet dat in de volgende jaren 30 tot 35 percent van de beleidsruimte naar belastingverlaging mag gaan zaols de liberalen voorstellen . Op termijn is dat geen goede piste, want we zullen alle middelen nodig hebben in de genoemde sectoren.
Mijnheer de minister, ik ben positief en ik feliciteer u met het feit dat we de doelstelling die we in 1995 vooropgesteld hebben, hebben kunnen halen. Deze begroting heeft ook de juiste prioriteiten. In de toekomst moeten wij echter voorzichtig zijn. Het hele verhaal van uw cadeau van 600 miljoen euro voor de gemeenten staat in contrast met uw beleid waarbij u 350 miljoen euro in een toekomstfonds stopt en allerlei provisies hebt. U countert uw voorzichtigheidspolitiek met de mededeling dat er een berg geld is waarvan u niet weet wat ermee te doen.  Zo ontstaat het beeld dat de overheid geld te veel heeft en dat dingen gratis kunnen zijn. Dat is niet de sfeer waarin we de komende jaren aan de Vlaamse begroting mogen werken.
We hebben nog enorme behoeften, en het feit dat we nu pps-constructies gebruiken, wijst erop dat we met deze begroting een aantal maatschappelijke noden niet kunnen financieren. Ik hoop dat we, nu we schuldenvrij zijn, geen nieuwe schulden zullen opbouwen door die pps-constructies. Dat is een groot gevaar. De schulden die we daar opbouwen, zijn dikwijls zeer ondoorzichtig.  . Je zit bovendien in risicovolle constructies waarbij je inkomsten vooropstelt die er misschien niet zullen zijn. Je zit daar dus in een schemerzone. We moeten daar oog voor hebben. Dat is een belangrijke opdracht voor het Vlaams Parlement. (Applaus)

zondag 9 december 2007

Op RTBF

Het was lang geleden maar de partij vroeg me nog eens het standpunt van CD&V te verdedigen op een televisiedebat. Niet toevallig vandaag op RTBF in Mise au Point. Het eerste kwartier ging over wie het best geschikt was om de huidige crisis op te lossen: Verhofstadt of Leterme. Daarna nog een kwartiertje Leterme diaboliseren over zijn “Mille Collines” uitspraak.
Na een half uur werd het pas informatief interessant toen de Franstalige partijen een heropstart van Verhofstadt als een tijdelijke overgangsregering duidelijk zagen zitten maar de aanwezige Vlaamse politici (Vanhengel en EVR) niet. Wel zagen alle aanwezigen in dat enkel een Regering die in haar schoot een tweederde meerderheid kan garanderen perspectief biedt op een omvangrijke staatshervorming .Zelfs CDH (vertegenwoordigd door Langendries) wil nu praten over “une grande réforme”.Ze erkenden zelfs dat dit het belangrijkste resultaat was van 180 dagen formatie Leterme. Waarvan acte .Of de nieuwe Regering de vorm moet aannemen van een tripartite of een octopartite en wat men precies verstaat onder een”grote” staatshervorming en wanneer hierover moet worden onderhandeld bleef het debat in het ongewisse. Nochtans blijft dit de kern van de impasse.
De RTBF-debatleider vond het achteraf “un bon debat” omdat we beleefd met elkaar waren omgegaan en dankte de aanwezige Vlamingen zelfs voor hun “moed” om deel te nemen aan de uitzending.
Woensdag viert RTBF feest . Op 12 december 2006 zond de Franstalige publieke omroep “Bye,Bye Belgium” uit. Verkrijgbaar op een speciale DVD. Le Soir publiceert hierover een supplement van 12 pagina’s: la réalité a-t-elle dépasssé la fiction ?
In de Bijbel staat te lezen : ge zult oogsten wat ge zelf hebt gezaaid .De Franstalige media zijn fier dat de kijkcijfers en de krantenoplages sinds 6 maanden fors zijn gestegen maar zij zijn zich niet bewust hoe ze de publieke opinie aan het intoxiceren zijn tegen de Vlamingen.
Ik kreeg op het RTBF-debat enkele reacties van Vlamingen die vinden dat debatteren geen zin meer heeft.”Blijf daar weg. Ge hebt daar niets meer te zoeken.”
De scheiding der geesten gaat verder. Personen en partijen worden meegezogen in een tragi-comedie zonder perspectief. In televisiedebatten valt er dezer dagen weinig eer te halen.

donderdag 6 december 2007

Tripartite

In Terzake zei ik gisterenavond:“Oranje-blauw is dood. De formatie Leterme is mislukt omdat het onmogelijk bleek om een grote staatshervorming te onderhandelen met een Regeringscoalitie die niet kan rekenen op een tweederde meerderheid in het Parlement.”
Vandaag pleit ik in De Standaard-Het Nieuwsblad en in Le Soir voor een Regeringsformule die wel kan rekenen op een tweederde meerderheid. Alleen een TRIPARTITE kan garanties bieden voor een “grote” staatshervorming zoniet blijft men afhankelijk van de medewerking van de oppositie in het Parlement. De tripartitite is evenwel geen toverstokje.Vlamingen en Franstaligen moeten het in de regeringsonderhandelingen wel eens worden over een New Deal en die gesprekken beloven opnieuw dynamiet want over de grond van de hervorming blijven Noord en Zuid diametraal tegenover elkaar staan.

Interview in DS-Nieuwsblad met Eric Van Rompuy

‘Oranje-blauw is dood. Het bord is afgeveegd. De weg naar een tripartite ligt open.’

Eric Van Rompuy voelt zich gesterkt in zijn overtuiging. Ooit pleitte hij voor een big bang in termen van staatshervorming. Tegenwoordig is dat in Wallonië niet langer een taboe.
Eric Van Rompuy:‘Le Soir schreef ‘un big bang institutionnel s’impose’. In De Standaard las ik het pleidooi “voor een nieuw grootschalig akkoord over de nieuwe evenwichten in dit land. Deze moeten worden uitgetekend door een nationale Conventie”. Mijn broer Herman kwam als verkenner al tot deze conclusie. Hij kreeg daarvoor veel kritiek. Big Bang en Conventie: twee begrippen die mekaar nu blijkbaar vinden. Zelfs informateur Guy Verhofstadt spreekt van de noodzaak van een ‘grote’ staatshervorming en van de Conventie-idee van Herman. Ooit viel hij in een toespraak voor de Gestelde Lichamen uit tegen de “omfloerste” separatisten. Times are changing.
‘Lang leve Yves Leterme.EVR: ‘Inderdaad. Dat is te danken aan zijn formatieopdracht. Die mag dan wel mislukt zijn, het feit dat iedereen doordrongen lijkt van de noodzaak van een staatshervorming is een overwinning.’ Wat moet er nu gebeuren? ‘CD&V wil garanties voor een nieuwe staatshervorming. Dat betekent dat de tweederde meerderheid in de schoot van een nieuwe regering moet worden gevonden. De andere optie, waarbij zo’n tweederde meerderheid wordt gegarandeerd via een conventie, heeft niet gewerkt. Meteen ligt de weg naar een klassieke tripartite open. Die regering moet in haar regeerakkoord sluitende afspraken hebben voor een nieuwe staatshervorming.’
Het officiële partijstandpunt benadrukt de voorkeur voor oranje-blauw?EVR: ‘Oranje-blauw is dood. Daarvan zijn grote lagen van de partij ook overtuigd. Voor een garantie op een staatshervorming mogen we niet afhankelijk zijn van een Conventie. Dat hebben de gebeurtenissen van vorige week ons duidelijk gemaakt. Als er in het regeerakkoord duidelijke afspraken worden gemaakt, dan is die Conventie ook overbodig geworden.’
Wat is er vorige week misgelopen?EVR: ‘Het spelletje zwartepiet doorspelen heeft elke vertrouwensbasis definitief ondermijnd. Op wat heeft men vorige week ja of neen gezegd? Wie pleegde woordbreuk op welk voorstel? Hoe kan dit formatieberaad terug geloofwaardig opstarten? De (mogelijke) compromissen van Yves Leterme en Herman Van Rompuy werden als onvoldoende beschouwd.’
‘Het bord is nu volledig afgeveegd. We hebben duidelijke eisen. Het wordt kijken hoe de Franstaligen reageren. De onderhandelingen zullen buitengewoon moeilijk verlopen.’
Wat wordt de rol van Yves Leterme?EVR: ‘Dat weet ik niet. Maar Leterme moet onze leider zijn in een regering. Dat geldt evengoed voor een tripartite.’ (bbr)

Eric VR in Le SOIR:“Leterme a tout tenté depuis six mois pour réussir l’oranje bleue. Elle est morte aujourd’hui. Il faut en tirer les leçons: la seule manière de réformer l’Etat qui a besoin d’un BIG BANG institutionel, c’est via une majorité des deux tiers et donc une TRIPARTITE. Que Verhofstadt ait été choisi par le Roi pour permettre la transition entre l’oranje bleue et cette tripartite n’a rien d’illogique. Et cette tripartite pourrait parfaitement etre menée par Leterme.”

woensdag 5 december 2007

Same name, different game

WOORD VAN HERMAN VAN ROMPUY BIJ DE
VIERING VAN ‘25-JAAR PARLEMENTAIR’
VAN ERIC


23 november 2007

1. “Same name, different game”

a. We delen dezelfde naam omdat we hetzelfde bloed hebben. Het broer-zijn verklaart alles. Mochten we dat niet zijn, dan zouden alle verschillen kunnen leiden tot conflicten. Maar niet als men uit hetzelfde nest komt.
Met Eric deelde ik dertig jaar lang – zo lang als mijn huwelijk – hetzelfde bed of haast dezelfde kamer (onze kamer was in twee gedeeld, maar ik moest door de zijne om buiten te gaan !).

We waren ook samen in de politiek. Sedert 1978 zetelen we in het partijbureau, eerst van de CVP en dan van de CD&V. We zaten allebei tussen 1995 en 1999 in een regering, wat uniek is in onze politieke geschiedenis.

“Samen” is dus een sleutelwoord.

b. We delen ook verschillen.
Eric is ongeveer alles geweest in de politiek : gemeenteraadslid (sedert 1982), schepen 1982-1988 en sedert 2006), Europees parlementslid (1981-1984), volksvertegenwoordiger (1985-1995), Vlaams parlementslid (sedert 1995), fractieleider (1991-1995 en 1999-2004) en bovenal de beroemde en beruchte voorzitter van de CVP-Jongeren (1977-1983), een rebel, een ‘James Dean’ van de politiek, een ‘tombeur’ van twee regeringen-Martens. Voor zijn medestanders de mooiste tijd in de politiek.

Zelf heb ik het veel makkelijker gehad in mijn loopbaan.

Eric heeft meer dan ‘lef’. Hij is ‘onverschrokken’. Hij is niet bang om te zeggen wat hij denkt tegen om het even wie.In die hypercompetitieve en tragische wereld van de politiek.

Hij heeft niet de gave van het geduld in tegenstelling tot zijn broer die jarenlang kan wachten op zijn prooi of zijn doel.

Hij is gewoon ‘goed’ in de morele betekenis. Onze grootmoeder zei steeds dat hij een groot hart (een ‘hetteke’) had. Zijn broer heeft dat minder, maar hoe ouder hij wordt, hoe ‘beter’ !

2. Na en naast de politiek

“De politiek is in alles, maar is niet alles”. Laat dat een leidmotief zijn voor de komende jaren, ook al blijf je actief in het parlement en in de gemeente. Men kan gedreven zijn zonder gehecht te zijn.

“There is more in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy” (Hamlet, Shakespeare).
Ook al hecht je dus ook belang aan het niet-politieke, dan moet je nog verder gaan dan alleen het intellectuele. Als je ouder wordt, denk dan aan de gewone dingen van het leven, in je gezin en elders.
“Count your blessings” of zoals maarschalk von Moltke het ooit zei : “Voir grandir un arbre et jouer avec les enfants”. Het is te vroeg voor dit alles, maar bereid u voor op wat na en naast de politiek komt.

3. Eric is vooral en bovenal een man van trouw van loyaliteit in de vriendschap, wie je ook bent of wordt. Trouw vraagt soms een inspanning, maar bij hem is het een natuurlijke gave.

Blijf trouw aan uw onverschrokkenheid : “Be free and fare thou well” (andermaal Shakespeare uit ‘De Storm’) gaf ik u ooit als raad mee.
Overbodig, want je bent het uit uzelf.

Herman Van Rompuy