donderdag 26 april 2007

Strijdbaar voor mijn regio

De afgelopen week ondervroeg ik in het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering over 4 dossiers die mij nauw aan het hart liggen: de splitsing van BHV, de taalvereiste bij de toekenning van gemeentelijke woningen en gronden in de Vlaamse Rand, de vernederlandsing van het straatbeeld en het dossier van de lawaaihinder rondom Zaventem.  Hoe staat het met deze dossiers?

BHV
Minister Keulen verzekerde mij dat er geen sancties komen tegen de burgemeesters en colleges die weigeren mee te werken aan de organisatie van de federale verkiezingen.  De actie van de burgemeesters is eerder symbolisch want er is een afspraak met de Gouverneur van Vlaams Brabant dat hij in de plaats zal treden van de “weigerende” colleges en alle nodige stappen zal zetten om de verkiezingen normaal te laten verlopen.
In Zaventem weigert burgemeester Vermeiren om mee te doen met de boycot van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde.  Ik ben het daarover met hem niet eens en heb mij dan ook op dit punt onthouden op het schepencollege.  Op de gemeenteraad heb ik samen met de CD&V-N-VA-fractie mijn solidariteit uitgedrukt met de actie van de burgemeesters.

Taalvereiste
In de nieuwe Vlaamse Wooncode is een bepaling opgenomen dat wie in aanmerking wil komen voor een sociale woning bereid moet zijn Nederlands te leren.  De franstalige ministers Arena en Antoine trachten de inwerkingtreding van de Wooncode te beletten door deze aanhangig te maken op het federaal overlegcomité en de vernietiging te vragen bij het Arbitragehof.  Verschillende gemeentebesturen in de Vlaamse Rand (o.m. Zaventem) keurden in het zog van de Vlaamse Wooncode op hun gemeenteraden reglementen goed waarin is voorzien dat bij verkoop van gronden in gemeentelijke kavels taalvereisten worden gesteld die gelijkaardig zijn aan deze bij het toekennen van sociale woningen.
Minister Keulen talmt bij het nemen van de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Wooncode.  Is hij bang van de Franstalige reactie? Hij beweert van niet.  De vertraging in het nemen van de sociale huurbesluiten zou eerder van technische aard zijn en niet communautair geïnspireerd.  Maar intussen moeten een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand wachten om hun gemeentelijke kavels toe te wijzen.
Ook stelde minister Keulen dat bij taalvereisten in de koopsector van gronden en woningen in de Vlaamse Rand best een aparte decretale basis wordt voorzien om alle betwistingen te vermijden en rechtszekerheid te geven aan gemeenten en kopers.

Vernederlandsing in het straatbeeld
De Vlaamse regering gaf aan prof. Veny de opdracht om na te gaan welke de juridische mogelijkheden zijn waarover de overheid beschikt inzake de vernederlandsing van het straatbeeld in de Vlaamse randgemeenten.
In 1999 werd hierover een studie gepubliceerd door prof. Marc Boes.  Deze diende als basis van een aantal maatregelen door de Vlaamse overheid, m.n. inzake de dienstenregelingen van de Lijn en de verkeersborden.  Prof. Veny vindt nu dat de stellingen van prof. Boes inzake taalwetgeving niet houdbaar zijn en te beperkend zijn voor de interpretatie van de faciliteiten.  Minister Keulen sluit zich hierbij aan: “prof. Boes had de opdracht de limieten van de wetgeving op te zoeken en experten zeggen dat hij daarover is gegaan.”
Namens CD&V-N-VA heb ik duidelijk afstand genomen van de studie Veny en gesteld dat ik het niet eens ben met zijn visie.  In een motie vraag ik aan de Vlaamse Regering te blijven uitgaan van het respect voor het principe van de voorrangsstatus van het Nederlands in de Rand en stel ik dat faciliteiten er enkel zijn voor de eigen inwoners en beperkend moeten worden geïnterpreteerd. 

Lawaaihinder Zaventem
Gisteren stelde ik in het vragenuurtje in het Vlaams Parlement dat Verhofstadt en Landuyt de mislukking in het dossier Zaventem niet moeten afschuiven op de Gewesten.  De ellende is begonnen in 2000 met Durant en daarna met het zgn. spreidingsplan van Anciaux-Landuyt dat het maatschappelijk draagvlak voor de luchthaven heeft kapot gemaakt.  Vóór 1999 bestond er een consensus in de regio rondom de ontwikkeling en de hinder van de luchthaven.  Paars heeft er een knoeiboel van gemaakt, die heeft geleid tot een confrontatie tussen Brussel en de Vlaamse Rand en binnen Vlaanderen tussen de Noord- en Oostrand.
De herfederalisering van de geluidsnormen zal niets oplossen.  Alleen een terugkeer naar het historisch baangebruik van vóór 1999 en een objectivering van het baan- en routegebruik voor het vliegverkeer door een onafhankelijk instituut (bestaande uit experten) kan opnieuw de basis creëren voor rechtszekerheid voor de nieuwe vliegschema’s.
Een nieuwe minister van mobiliteit zal als eerste taak hebben het vertrouwen te herstellen dat door Durant, Anciaux en Landuyt volkomen is ondermijnd. Alleen in het kader van een nieuwe regeringsvorming zijn oplossingen mogelijk.
Op 10 juni kunnen de inwoners van de regio Zaventem hun oordeel kwijt over de “modelstaat” van Verhofstadt. Zij konden aan den lijve ondervinden wat dit betekent. Ook Anciaux is kandidaat op de Senaatslijst.  Benieuwd of in het kieskanton Zaventem een kieshokje zal staan zoals op de Mont-Ventoux waar de bevolking zijn mening kan zeggen over zijn zgn. spreidingsplan (reeds op 14 punten vernietigd door rechtbanken) en zijn plan om de luchthaven van Zaventem te sluiten en er in 2016 de Olympische Spelen te organiseren.  Bert Anciaux zag ik gisteren buitensluipen toen het dossier Zaventem in het Vlaams Parlement ter sprake kwam.  Spijtig want ik voelde mij de jongste weken weer een beetje de fractieleider van de oppositie.

woensdag 18 april 2007

Op zoek naar wijsheid

Bij het Davidsfonds verscheen het nieuwe boek van Herman Van Rompuy “Op zoek naar wijsheid”. Zijn essay (98 blz.)  vormt een heldere analyse van de existentiële en maatschappelijke kwesties van vandaag. In 18 hoofdstukjes gaat hij geen enkele vraag uit de weg. Wijsheid gevraaagd en geluk gezocht. Wat drijft me? Ben ik conservatief of progressief? Het goede, het ware en het schone. De toekomst van het christendom en Europa. Wordt België 200 jaar?
Zijn we een parlementaire democratie? Normen en waarden. Optimisme of hoop? Verdraagzaamheid en onverschilligheid?
Wijsheid is het codewoord van zijn boek, een wapen tegen de nonsens. In het politieke “bedrijf” van Vlaanderen,België en Europa.Van Rompuy stelt zich kwetsbaar op. Hij poneert geen eeuwige zekerheden. Hij wil mensen en ideeën bewegen. Zijn essay doet nadenken. “Wij zijn vrijer, minder gebonden en opener”.
Wie op zoek gaat naar een verkiezingspamflet komt bedrogen uit. Zijn boek heeft in tegenstelling met andere publicaties van poltici van vandaag een horizon die verder rijkt dan 10 juni. Daarom is het lezen zo de moeite waard. Ik heb er in elk geval deugd aan beleefd.Herman op zijn best en zijn geestelijke vitaliteit is zoals de wijn.

maandag 16 april 2007

Voor de derde maal ?

Tijdens het weekend kreeg ik heel wat sympathiebetuigingen voor mijn kandidatuur bij de verkiezingen van 10 juni. Als ik aan potentiële kiezers poog uit te leggen dat Herman (kopman)en Peter (bij de opvolgers) kandidaat zijn voor de Kamer in BHV en ik actief blijf in het Vlaams Parlement tot 2009 zie ik heel wat wenkbrauwengefrons. Het valt me telkens weer op hoe weinig mensen weten op welk parlementair niveau je actief bent. Ik geef wel toe dat er dezer dagen verwarring kan zijn nu de carrousel tussen de instellingen weer volop draait…
Dinsdagavond zit ik met Herman bij Ben Crabbé in de tabel van Mendelejev in de aflevering met de” Broers”. Ik won in 2005 de Tabel in de categorie “Tsjeven”. Heidi klopte in 2006 Britt Anciaux in de aflevering “Kinderen van”. Wordt het voor de Van Rompuy’s een derde overwinning op rij?
Vooral Herman verliest niet graag. Euh… Onze vaste captain is Rick De Leeuw en onze tegenspelers de gebroeders Fockedeyn (acteurs van in De Gloria). Let ook op de straffe verhalen in de quiz en geniet van de hilarische beeldfragmenten uit de tijd van toen. Was het Ben Crabbé niet die twee jaar terug zei dat Van Rompuy’s opnieuw “sexy” zijn? Veel kijkgenot.

vrijdag 13 april 2007

Van Rompuy’s voor 10 juni

Het arrondissementeel CD&V -partijbestuur van Brussel-Halle-Vilvoorde keurde donderdagavond de modellijst goed voor de Kamerverkiezingen van 10 juni 2007. Mijn broer Herman van Rompuy staat op 1, Sonja Becq op 2 en Michel Doomst op 3. Het is de vierde maal dat Herman lijsttrekker is voor de Kamer in BHV.
Mijn neef Peter Van Rompuy ( 27 jaar) staat op dezelfde Kamerlijst op de voorlaatste plaats bij de opvolgers (elfde op twaalf opvolgers).
In 1995 en 1999 voerden Herman en ik samen campagne onder het motto “Het zit in de familie”. Herman heeft met zoon Peter opnieuw een running-mate in de familie en ik word dit keer hun campagneleider.
Vorige keer haalden we in BHV 2 kamerzetels. Het Vlaams Kartel CD&V-N-VA gaan nu resoluut voor 3 verkozenen in BHV.

maandag 9 april 2007

Het groene scenario

Ik lees dat de Vlaamse groenen opnieuw in de federale regering willen. Zij alleen zijn in staat om een doeltreffend en coherent klimaatbeleid te voeren. Ook tactisch dromen ze van een scenario waarbij ze paars kunnen depanneren en zoals in 1999 zorgen voor een regering zonder CD&V. Het paarsgroene experiment is voor hen nochtans rampzalig geëindigd in 2003 met nul zetels: het einde van Agalev. Het “bashen” van de Groenen miste zijn resultaat niet. Enkele weken voor de verkiezingen werd Ecolo (Minister Durant) uit de regering gezet en in Gent betoogde VLD-minister J.Gabriëls (met toestemming van de partijleiding) tegen zijn groene collega Dua. Vandaag schijnt dit allemaal al lang vergeten. Integendeel.
Jos Geysels en Vera Dua blijven de aanwezigheid van de groenen in de diverse Regeringen als positief ervaren. Maar wat was hun bilan? Buiten een principiële, voorwaardelijke stellingname tegen kernenergie, herinner ik mij niets van het milieubeleid van de groene Olivier Deleuze .Wel is mij het catastrofale beleid van Durant inzake de geluidshinder rondom Zaventem bijgebleven dat tot op vandaag het maatschappelijk draagvlak van de luchthaven heeft ondermijnd. Ook in Vlaanderen slaagde Minister Dua er niet in een trendbreuk te realiseren in het milieubeleid. Ze sprak van “sabotage” door haar eigen Minister –President Dewael en joeg het maatschappelijke middenveld (boeren en industrie ) tegen zich in het harnas. Vrijwel geen enkel dossier werd tot een goed einde gebracht. Het is paradoxaal genoeg Kris Peeters,die vandaag een convenant kan afsluiten met de industrie inzake CO2 –uitstoot (met resultaat) en de boeren kan doen instemmen met een drastisch mestbeleid. De Vlaamse milieu-administratie is ronduit vernietigend over de passage van de groenen in de Vlaamse Regering .Bestuursonkunde is een nog te beleefde uitdrukking.
Het klimaatprobleem is een wereldprobleem met maatregelen die enkel op supra-nationaal en in een tijdsperspectief van 20 à 30 jaar tot resultaten kunnen leiden. Improvisatie op dit vlak heeft zelfs perverse effecten zoals blijkt uit het jongste VN-Rapport en de verklaringen van klimatologen als J.P. Van Ypersele. Dit de inzet maken van regeringsonderhandelingen is zo doorzichtig als de “Al Gore-hype”van Verhofstadt.
Het klimaat-thema zal worden misbruikt voor partijpolitieke doeleinden. VLD en sp.a zien er een middel in om de vroegere paarsgroene as te herstellen en CD&V opnieuw buiten spel te zetten. Jos Geysels (alomtegenwoordig in de media en goede vriend van De Gucht en Verhofstadt) zal graag go-between spelen.Wordt hij de (ervaren) klimaatminister? De circel van 1999 zal dan rond zijn.
Dit paasweekend bracht opnieuw bevestiging van mijn aanvoelen: CD&V zal op het federale niveau alleen mee kunnen besturen als we “incontournable” worden.Volgens Herman Decroo is er zelfs geen meerderheid nodig in de Vlaamse taalgroep van de Kamer.Hij wil dat paars -hoe dan ook- doorgaat als het mathematisch kan met voldoende Franstalige zetels als compensatie.Hij durft evenwel een mogelijk beroep op de Groenen niet vernoemen omdat ze slecht liggen bij het liberaal publiek. Maar als het kan helpen om CD&V-N-VA naar de oppositie te verwijzen, zal de VLD van Decroo niet aarzelen het groene scenario waar te maken.Maar er zijn eerst nog verkiezingen.Gelukkig maar…