maandag 11 september 2006

Een positief project voor Zaventem

Met CD&V/N-VA een beter en ander bestuur.

Een positief project voor Zaventem

1. Zaventem een Vlaamse gemeente

Zaventem is een Vlaamse gemeente en geen deel van Brussel. We kiezen voor een kordaat Vlaams beleid.

 • van anderstaligen verwachten we respect voor onze taal en integratie door Nederlands te leren en te spreken.
 • taalkennis bij toewijzing van gemeentelijke kavels en sociale woningen.
 • strikte toepassing van taalreglementering op gemeentediensten en in straatbeeld.

2. Terug naar leefbare dorpskernen

De verstedelijking en industrialisering hebben de identiteit en leefbaarheid van de dorpskernen aangetast.

 • meer kansen voor eigen winkeliers en zelfstandigen en meer aantrekkelijke handelsstraten.
 • actiever sociaal leven door versterking van verenigingen en bouw van gemeenschapscentra in elke deelgemeente.
 • stimuleren van evenementen in dorpskernen en wijken.

3. We zijn er voor iedereen

Een sociale politiek moet oog hebben voor iedereen. Elke mens telt.

 • meer opvangmogelijkheden voor kinderen en gezinstegemoetkomingen bij nutsvoorzieningen en schoolkosten.
 • Verdere uitbouw van gemeenschapsvoorzieningen voor senioren (dagcentra, serviceflats, thuiszorg).
 • betere infrastructuur en ontplooiingskansen voor jongeren en meer speelruimte voor kinderen.

4. Naar een mooie gemeente

Een doordachte ruimtelijke ordening moet meer evenwicht brengen tussen bedrijventerreinen en privé-verkavelingen en groene ruimtes.

 • halt aan verstedelijkingstendenzen en oprukkende bedrijfszones .
 • bescherming van open landschappen, parken en groene corridor.
 • aandacht voor gezonde dagelijkse leefomgeving (netheid van wegen en voetpaden) en een duurzaam milieubeleid (strijd tegen de wateroverlast).

5. Waar mensen zich thuis voelen

Het hecht en veilig houden van onze gemeenschap.

 • verhoging van wijkwerking van politie.
 • lokaal veiligheidsplan ter bestrijding en opvolging van kleine criminaliteit en aanpak van overlast.
 • beter onderhoud en verlichting van voetpaden, wijken en parken.

6. Een gezellige gemeente

Een gezellige gemeente, minder stad en opnieuw meer dorp.

 • een gemeenschapscentrum in elke deelgemeente ter ondersteuning van het verenigingsleven en cultuurparticipatie in elke deelgemeente.
 • verdere uitbouw van sportaccommodatie in elke deelgemeente en kansen voor gezonde sportbeoefening voor jong en oud.
 • jong en oud moeten zich vrij en ongestoord in eigen buurt kunnen bewegen en elkaar ontmoeten.

7. Veiligheid in verkeer

De verkeersdrukte tast meer en meer de leefbaarheid van de woonkernen aan.

 • aanpak van sluikverkeer, verkeersveiligheid in schoolomgeving en zone 30.
 • fietspadennetwerk tussen de deelgemeenten, voetgangersnetwerk en veiliger voetpaden.
 • toegankelijke intergemeentelijke busverbindingen en betere bereikbaarheid van bedrijven en luchthaven via openbaar vervoer.

8. Woonkansen voor jonge mensen

Een beleid voor betaalbare gronden en woningen dat perspectief biedt voor de Zaventemse jeugd.

 • activering van gemeentelijk grondfonds, betaalbare sociale verkavelingen en huursubsidies voor jonge en behoeftige gezinnen.
 • bij nieuwe privé-verkavelingen 10% bestemd voor gemeentelijke sociale kavels.
 • hoger aanbod van verhuurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen.

9. Harmonie tussen leefbaarheid en werk

Evenwichtige oplossingen in onze luchthavengemeente waarbij werk en leefkwaliteit zijn gewaarborgd.

 • tewerkstellingskansen vrijwaren door een beheersbare groei van de luchthaven met oog voor levenskwaliteit.
 • beperking vliegtuiglawaai door tegengaan van weekendconcentratie van dagvluchten in onze gemeente en betere spreiding van nachtvluchten.
 • overleg met lokale bevolking bij belangrijke beslissingen op de luchthaven die de kwaliteit beïnvloeden.

10. Een betaalbare gemeente

Koken kost geld. Dank zij de luchthaven en de industrie is het fiscale draagvlak van Zaventem zeer hoog en kunnen de belastingstarieven relatief laag worden gehouden. Maar met een globale schuldenlast van 85 miljoen euro (3,4 miljard BEF) heeft Zaventem (na Antwerpen) de hoogste schuldenlast per inwoner (3000 euro). Hierdoor zijn gemeentelijke investeringen op jaarbasis gehalveerd sinds 2000. Een beter en meer vooruitziend financieel beleid kan ervoor zorgen dat de 25 miljoen euro belastinggeld van Zaventem beter worden besteed en waardoor ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe initiatieven die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

CD&V/N-VA wil dit 10-punten programma realiseren in overleg met de bevolking. Het gemeentebeleid moet een meer open karakter krijgen. Het algemeen belang moet steeds primeren op persoonlijke en partijpolitieke belangen. Onze ploeg staat klaar om Zaventem anders en beter te besturen. Wij vragen hiervoor uw steun.

dinsdag 5 september 2006

Eric en Yves op de gordel